آنگاه ,کنی، ,کنی، آنگاه

آنگاه که غرور کسی را له می کنی،

آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،

آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،

آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری،

آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،

آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری،

می خواهم بدانم،

 

دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای

خوشبختی خودت دعا کنی؟

منبع اصلی مطلب : ܓܨVainܓܨ
برچسب ها : آنگاه ,کنی، ,کنی، آنگاه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : .؟.؟.